ඉරිඟු පිටි මෝල

  • Compact Corn Mill

    සංයුක්ත ඉරිඟු මෝල

    සීටීසීඑම් ශ්‍රේණියේ සංයුක්ත ඉරිඟු මෝලයට ඉරිඟු / බඩ ඉරිඟු, බඩ ඉරිඟු, සෝයා බෝංචි, තිරිඟු සහ වෙනත් ද්‍රව්‍ය ඇඹරීමට හැකිය. මෙම සීටීසීඑම් ශ්‍රේණියේ සංයුක්ත ඉරිඟු මෝල සුළං බල එසවීම, රෝල් ඇඹරීම, එකට වෙන් කිරීම සමඟ සංයෝජනය වන අතර එමඟින් ඉහළ tivity ලදායිතාව, හොඳින් කුඩු එසවීම, පියාසර දූවිලි, අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය, නඩත්තු කිරීමට පහසු සහ වෙනත් හොඳ කාර්යයන් සඳහා හැකියාව ලබා ගනී.